ЗӨВЛӨМЖ

Доорх бичиг баримт бичгүүдыг заавал бүрдүүлж .pdf хэлбэрээр илгээнэ:
Иргэн болон аж ахуй нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл хавсаргах (Барилгын хэмжээ м 3, зориулалт, дулааны ачаалал, Гкал/ц тусгасан байх)
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээ, кадастрын хамт хавсаргах (Нийслэлийн захирамжтай байх)
Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитекторын баталсан барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитекторын баталсан эскиз зураг
Байршлын тойм зураг
Техникийн нөхцөл сунгуулах бол дулааны гадна шугамын зураг
5 Гкал/цаг-аас дээш дулааны ачаалалтай бол "Диспетчерийн Үндэсний Төв ХХК"-аар хийлгэсэн тооцооны дүгнэлт
Шинэчлэгдэн батлагдсан Монгол Улсын Засгын Газрын 2020 оны 03 сарын 18-ны өдрийн 97-р тогтоолын 2 дугаар хавсралт "ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ"-тэй энд дарж танилцана уу.
Халаалтын ачааллыг Гкал/цаг-руу шилжүүлэх.
Та цахим системд асуулгын дагуу мэдээллээ үнэн зөв бүртгүүлнэ үү.
Цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн хүсэлтийг Техникийн нөхцөл хариуцсан инженерүүд хүлээн авч мэдээллийн үнэн зөв байдлыг холбогдох байгууллагаас тодруулна.
Таны мэдээлэл буруу бүртгэгдсэн тохиолдолд хариуг цахимаар өгч хүсэлтийг шууд хаана.
1 Гкал/цаг-аас дээш дулааны ачаалалтай техникийн нөхцөлийн хүсэлтийг сар бүрийн 1-ээс 10-ны өдрийн хооронд хүлээж авна. 1 Гкал/цаг-аас доош дулааны ачаалалтай техникийн нөхцөлийн хүсэлтийг сар бүрийн 1-ээс 15-ны өдрийн хооронд хүлээж авна.
Таны хүсэлтийн хариуг ажлын 14-30 хоногийн хугацаанд цахимаар мэдээллэнэ.
Програмтай холбоотой санал хүсэлт байвал доорх утсаар холбоо барина уу.
Дулааны нийт ачаалал 1 Гкал/цагаас бага бол 75753047 - 290
Дулааны нийт ачаалал 1 Гкал/цаг болон түүнээс их бол 51263074
УБДС ТӨХК-ийн комиссийн шийдвэрүүд
1 Гкал/цаг-аас дээш дулааны ачаалалтай техникийн нөхцөлийн хүсэлтийг түр хаасан байна. Сар бүрийн 1-ээс 10-ны өдрийн хооронд хүсэлтийг хүлээж авна.
1 Гкал/цаг-аас доош дулааны ачаалалтай техникийн нөхцөлийн хүсэлтийг түр хаасан байна.