ЗӨВЛӨМЖ

Доорх бичиг баримт бичгүүдыг заавал бүрдүүлж .pdf хэлбэрээр илгээнэ:
Иргэн болон аж ахуй нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл хавсаргах (Барилгын хэмжээ м 3, зориулалт, дулааны ачаалал, Гкал/ц тусгасан байх)
Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээ, кадастрын хамт хавсаргах (Нийслэлийн захирамжтай байх)
Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитекторын баталсан барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитекторын баталсан эскиз зураг
Байршлын тойм зураг
Халаалтын ачааллыг Гкал/цаг-руу шилжүүлэх.
Та цахим системд асуулгын дагуу мэдээллээ үнэн зөв бүртгүүлнэ үү.
Цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн хүсэлтийг Техникийн нөхцөл хариуцсан инженерүүд хүлээн авч мэдээллийн үнэн зөв байдлыг холбогдох байгууллагаас тодруулна.
Таны мэдээлэл буруу бүртгэгдсэн тохиолдолд хариуг цахимаар өгч хүсэлтийг шууд хаана.
Таны хүсэлтийн хариуг ажлын 14-30 хоногийн хугацаанд цахимаар мэдээллэнэ.
Програмтай холбоотой санал хүсэлт байвал доорх утсаар холбоо барина уу.
75753047 - 290

Техникийн нөхцөл авах хүсэлт